Gebruiksvoorwaarden


Lees deze gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen Forward Thinking BV en iedereen die gebruik maakt van alle pagina's op https://wedding-calculator.com (deze "website"). In geval van tegenstrijdigheid vervangen deze gebruiksvoorwaarden alle vroegere communicatie tussen u en Forward Thinking BV.

De hierin uiteengezette voorwaarden zijn van toepassing ongeacht het apparaat, de dienst of de methode die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website en strekken zich uit tot elke geografische locatie waar deze website wordt bezocht. Deze artikelen definiëren de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van en toegang tot deze website, zijn diensten, functies en inhoud.

Deze website is in een constante staat van verandering en evolutie. De gebruiksvoorwaarden kunnen verwijzingen bevatten naar toekomstige functionaliteit en diensten die nog niet zijn geïmplementeerd en nog niet openbaar beschikbaar zijn. Toegang tot deze website of het gebruik van deze website houdt een voortdurende acceptatie van de gebruiksvoorwaarden in.

U bent te allen tijde als enige verantwoordelijk voor het nakijken en bevestigen dat deze gebruiksvoorwaarden in overeenstemming zijn met alle wetten, regels en voorschriften die op u of uw operationele entiteit van toepassing zijn. Kan deze overeenstemming niet worden bevestigd, dan stemt u ermee in om deze website niet te gebruiken of er anderszins van te profiteren.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor u persoonlijk en zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door u, behalve met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Forward Thinking BV. Forward Thinking BV kan zijn rechten en verplichtingen zonder toestemming of kennisgeving toewijzen, overdragen of delegeren.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op alle zaken met betrekking tot deze website en deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. U stemt ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, de inhoud en de gevolgen van deze website of deze gebruiksvoorwaarden, wordt beheerst door de exclusieve jurisdictie en locatie van Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag van 1980 is niet van toepassing.

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid en alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen en procedures die door deze website of gewoonterecht zijn gedefinieerd. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden of het privacy beleid, dient u deze website direct te verlaten en mag u de website niet meer openen of gebruiken.

Deze website wordt aangeboden aan en is beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan alle bovenstaande eisen voldoet. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Forward Thinking BV kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de website. Eventuele wijzigingen in de bepalingen voor geschillenbeslechting zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving en jurisdictie zijn echter niet van toepassing op geschillen waarvan de partijen daadwerkelijk op de hoogte zijn gebracht vóór de datum waarop de wijziging op de website is geplaatst.

Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van herziene gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

BELANGRIJKE DISCLAIMERS

GEBRUIK DEZE SITE OP EIGEN RISICO

Uw gebruik van deze website is op uw eigen risico. De functies en inhouden op deze website worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn". Forward Thinking BV geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Verder doet Forward Thinking BV geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen en inhouden op deze website of anderszins met betrekking tot inhouden op sites die aan deze website zijn gekoppeld.

Alle informatie, inhouden en berekeningen worden verstrekt "zoals ze zijn", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie of berekeningen. Forward Thinking BV is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze website.

Forward Thinking BV is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van deze website, zelfs niet als Forward Thinking BV mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Ter illustratie, en zonder de algemeenheid van de disclaimer in de bovenstaande paragraaf te beperken, wijst Forward Thinking BV elke garantie af dat:

  • De beschikbaarheid van deze website ononderbroken of foutloos is, of defecten aan de website zullen worden gecorrigeerd;
  • De website en de server(s) die de inhouden beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of
  • De inhoud is nauwkeurig, volledig of vrij van typografische fouten.

De online tools die op deze website verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Forward Thinking BV belooft niet dat de online tools op deze website accuraat, volledig of actueel zijn. Forward Thinking BV kan de online tools op haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Forward Thinking BV verplicht zich niet om de online tools bij te werken.

Forward Thinking BV heeft niet alle sites die aan naar website zijn gelinkt of waarnaar gelinkt wordt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Forward Thinking BV. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Als u Forward Thinking BV feedback of suggesties geeft met betrekking tot deze website, wijst u hierbij alle rechten op dergelijke feedback toe aan Forward Thinking BV en gaat u ermee akkoord dat Forward Thinking BV het recht heeft om uw feedback en gerelateerde informatie op welke manier dan ook te gebruiken en volledig te exploiteren. Forward Thinking BV behandelt alle feedback die u aan Forward Thinking BV geeft als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.

VRIJWARING

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, vrijwaart u Forward Thinking BV, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, serviceproviders, content providers, werknemers, managers, agenten, directeuren, van alle aansprakelijkheid en claims van derden, inclusief honoraria en kosten van externe advocaten, die kunnen voortvloeien uit of verband kunnen houden met uw gebruik of misbruik van deze website of inhoud ervan.

Forward Thinking BV behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en voor eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke claim waarvoor u verplicht bent om schadeloosstelling te bieden op grond van deze paragraaf. U zult volledig meewerken zoals redelijkerwijs vereist bij de verdediging van een claim.

AUTEURSRECHTEN VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE

Alle inhoud inclusief afbeeldingen, berekeningen, code en foto's die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Forward Thinking BV of het eigendom van leveranciers van Forward Thinking BV. Het is niet toegestaan ​​om enige inhoud of een deel van de inhoud te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forward Thinking BV.

CONTACT

U kunt contact met ons opnemen via e-mail naar info@f-think.com of per post naar:

Forward Thinking BV

Twelloseweg 15

NL 7419 BJ  Deventer